012p1_lg.jpg
Mamie Lee Calhoun March 13, 1922 - Jan. 24, 2005 012p1_lg.jpg